Skip to Content

Nationale aangelegenheden

Bekendmaking productdossier
Een registratieaanvraag voor een Beschermde Oorsprongsbenaming of een Beschermde Geografische Aanduiding bestaat uit een productdossier en een samenvatting van dit productdossier, het Enig document
In het kader van de nationale bezwaarprocedure wordt het Enig document van een registratieaanvraag bekendgemaakt in de Staatscourant Iedere natuurlijke of rechtspersoon die kan aantonen een wettig economisch belang te hebben in verband met de voorgenomen registratieaanvraag kan binnen 4 weken na publicatie zijn bedenkingen daartegen kenbaar maken door middel van toezending van een gemotiveerde verklaring het Secretariaat AGOS, p/a Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 93119,  2509 AC  Den Haag . In het Enig document wordt verwezen naar de publicatie van het productdossier.

Nederlandse productdossiers die Europese Commissie in onderzoek heeft

Naam Soort bescherming Ingediend bij de Commissie
Suikerstroop GTS 19 november 2012
Brabantse Wal Asperge BOB 6 november 2013

Nederlandse productdossiers die gepubliceerd zijn door de Europese Commissie voor bezwaarprocedure

Als de Commissie ervan overtuigd is dat een aanvraag voldoet aan de criteria voor registratie dan wordt het dossier gepubliceerd in het Publicatieblad van de EUROPESE GEMEENSCHAPPEN om belanghebbenden van buiten Nederland de mogelijkheid te geven bezwaar in te dienen.  Hiervoor staat m.i.v. 3 januari 2013 een periode van totaal vijf maanden; echter dient binnen drie maanden een aankondiging van eventueel bezwaar te zijn ingediend bij de Commissie.  Daarna hebben lidstaten nog twee maanden de tijd om een goed onderbouw bezwaarschrift in te dienen bij de Commissie.

Naam

Soort bescherming Ingediend bij de Commissie Gepubliceerd in Pb EG Einde (eerste) bezwaarprocedure
Hollandse Maatjesharing/ Hollandse Nieuwe GTS 6 november 2013 C 156 van 12 mei 2015 12 augustus 2015